REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.fizmat.edu.pl/sklep.

Sprzedającym jest Fizmat Wiesław Zajiczek dostępny pod adresem ul. Komorowskich 19 34-300 Żywiec, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisany pod numerem NIP: 5532287022, Regon: 242740956, zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

§ 1 Definicje

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

2. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Produkt elektroniczny - publikacja elektroniczna w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

4. Produkt fizyczny - publikacja treści w tradycyjnych formach, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

6. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fizmat.edu.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

§ 2 Składanie zamówień

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych e-Fizmat są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

3. Zamówienia przyjmowane przez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Akceptacja przez Klienta takiej formy otrzymania faktury jest warunkiem niezbędnym dokonania przez niego zakupu.

5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem internetowym e-Fizmat jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

§ 3 Koszty i terminy wysyłki

1. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności poprzez serwis Tpay.com.

Produkty fizyczne

2. Produkt fizyczny wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia za pomocą wyspecjalizowanych firm przewozowych (DPD, InPost) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów fizycznych w Krakowie, w okolicy Miasteczka Studenckiego AGH po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia odbioru osobistego.

3. Na stronie internetowej sklepu przy każdym produkcie podany jest czas, który potrzebny jest Sklepowi Internetowemu e-Fizmat na skompletowanie zamówienia na dany produkt, a następnie przekazania go do wysyłki. Do tego czasu należy doliczyć czas dostawy poprzez firmę przewozową.

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Dostawa i płatności”.

5. Wysyłka paczek realizowana jest tylko na adresy znajdujące się na terenie Polski.

Produkty elektroniczne

6. Podstawowym sposobem dostawy zamówionych produktów elektronicznych jest pobranie go przez Klienta drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera przy pomocy którego następowało będzie pobieranie.

7. Po zaksięgowaniu wpłaty za produkt elektroniczny można niezwłocznie przystąpić do jego pobrania.

8. Jeżeli sposób dostawy produktu elektronicznego związany będzie z udostępnieniem Klientowi specjalnego hiperłącza (linku), za pośrednictwem którego będzie on mógł go pobrać ze strony, hiperłącze to skuteczne jest do czasu aktywowania go, które może być dokonane tylko jeden raz. W przypadku nieudanego pobierania pliku - hiperłącze będzie reaktywowane po zgłoszeniu nieskuteczności pobrania Usługodawcy, albo w przypadku stwierdzenia innych awarii.

9. Zamawiający nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego produktu w postaci elektronicznej innym osobom. W przypadku prawidłowego pobrania lub udostępnienia pliku produktu w postaci elektronicznej innymi sposobami (np. przesłaniu Klientowi na podany adres e-mail), uważa się zamówienie za zrealizowane.

§ 4 Płatności

1. Na każdy sprzedany produkt wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Tpay.com lub przelewem na konto bankowe Sklepu.

§ 5 Prawa Do Zakupionych Produktów

1. Nabywca produktu może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, bez możliwości kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo innego modyfikowania produktu. Niedozwolone jest również dystrybuowanie takiego produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań.

2. Wszelkie materiały udostępniane na stronie Sklepu e-Fizmat - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83), dlatego zabrania się ich kopiowania, przetwarzania oraz udostępniania osobom trzecim.

§ 6 Odstąpienie od umowy i reklamacje

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego e-Fizmat i uwagi pod jego adresem mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Usługodawcy, przesłane drogą elektroniczną na adres efizmat@gmail.com lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy: Wiesław Zajiczek, ul. Komorowskich 19 34-300 Żywiec.

2. Wszystkie produkty sprzedawane przez Sklep Internetowy e-Fizmat objęte są 30-dniową gwarancją satysfakcji albo zwrot pieniędzy niezależną od gwarancji zagwarantowanych w prawie. Czas gwarancji liczy się od dnia opłacenia zamówienia. Sklep e-Fizmat będzie uznawać wyłącznie prośby o zwrot pieniędzy zawierające numer zamówienia skierowane bezpośrednio za pomocą listu wysłanego na adres: Wiesław Zajiczek, ul. Komorowskich 19 34-300 Żywiec (liczy się data nadania) lub wiadomości e-mail wysłanej na adres efizmat@gmail.com.

3. Niezależnie od powyższego punktu zgodnie z prawem, po złożeniu i opłaceniu zamówienia Klientowi przysługuje 14 dni na zwrot towaru (produkty fizyczne) lub rezygnację z usługi (usługi i produkty niefizyczne) i otrzymanie w ciągu 14 dni zwrotu pieniędzy.

4. Produkty elektroniczne mogą być zwracane po złożeniu przez Klienta oświadczenia, iż usunął wszelkie posiadane kopie zwracanego produktu mające postać plików komputerowych, a także mające inną postać lub formę niż plik komputerowy (np. w przypadku dokonania wydruku).

5. Sklep Internetowy e-Fizmat zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktów fizycznych z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.Sklep Internetowy e-Fizmat niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów fizycznych równe kwocie najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sklep Internetowy e-Fizmat, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2016 roku.